Atostogos. Aukcionas dirbs nuo birželio 28d.

Pirkimo ir pardavimo taisyklės / Rules


DALYVAVIMO INTERNETINIAME AUKCIONE TAISYKLĖS

Vilnius.


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės (toliau tekste vadinamos Taisyklėmis) reglamentuoja interneto svetainėje www.u2cars.lt skelbiamų turto aukcionų organizavimą, vykdymą, dalyvavimą šiose Taisyklėse aptariamuose aukcionuose bei dalyvavimo aukcionuose rezultatus. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Taisyklėse aptariamuose aukcionuose dalyvaujantiems asmenims.

1.2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Aukcionas – internetinis naudotų transporto priemonių, transporto priemonių dalių (toliau tekste – Turtas) pirkimo - pardavimo (perleidimo) būdas, kai neribojamas potencialių parduodamo Turto pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisę ir šiose Taisyklėse toliau aptariamą pareigą įsigyti parduodamą (perleidžiamą) Turtą įgyja didžiausią kainą už Aukcione parduodamą Turtą pasiūlęs aukciono dalyvis.

Aukciono objektas – Aukcione parduodamos transporto priemonės, jų dalys ir daiktinės teisės į jas (Turtas).

Aukciono organizatorius (dalyvavimo Aukcione organizatorius / suteikiantis galimybę dalyvauti Aukcione) – UAB „Galimard Baltija“, įmonės kodas 302468004, reg. Davaro g.112, Šiauliai, su kuriuo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sudaroma Turto pirkimo – pardavimo sutartis ar sutartys.

Aukciono dalyvis – šiose Taisyklėse nustatyta tvarka interneto svetainėje www.u2cars.lt užsiregistravęs pilnametis, veiksnus fizinis arba ūkinę komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir tuo pačiu sutinkantis su Taisyklių sąlygomis bei įsipareigojantis jų laikytis.

Aukciono laimėtojas – Aukciono dalyvis Aukciono metu pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą ir tuo pačiu įsipareigojęs sudaryti šiose Taisyklėse aptariamą Turto, už kurį pasiūlė didžiausią kainą, pirkimo – pardavimo sandorį (sutartis).

Dalyvavimas Aukcione - veiksmai, sukuriantys šiose Taisyklėse bei aktualiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas Aukciono dalyviui, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta atsakomybė.

Minimali rezervinė suma - pradinė kaina už Aukcione parduodamą Turtą, kurią nustato Aukcione Turtą išstatęs asmuo (subjektas).

Pirkėjas – Aukciono dalyvis siūlantis kainą už Turtą.

Taisyklės – Aukciono organizatoriui ir Aukciono dalyviui privalomas susitarimas dėl dalyvavimo šiose Taisyklėse aptariamame internetiniame Aukcione, kuris skelbiamas ir vyksta interneto svetainėje www.u2cars.lt, tvarkos.

Turto kaina - didžiausia už Turtą Aukcione pasiūlyta suma.


2. PAREIŠKIMAI

2.1. Aukciono dalyvis, prieš dalyvavimą Aukcione susipažindamas su Taisyklėmis, veikdamas pagal šias  Taisykles (konkliudentiniai veiksmai), pareiškia savo sutikimą dalyvauti Aukcione šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat įsipareigoja besąlygiškai, pilnai ir tinkamai įvykdyti visas iš šių Taisyklių bei dalyvavimo Aukcione kylančias savo pareigas.

2.2. Aukciono organizatorius šiomis Taisyklėmis pareiškia materialinį ir organizacinį sugebėjimą tinkamai organizuoti Aukcioną bei sutinka su visomis šiomis Taisyklėmis nustatytomis jo teisėmis ir pareigomis.


3. AUKCIONO ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti sklandų internetinės svetainės www.u2cars.lt veikimą bei reikalui esant imtis neatidėliotinų priemonių sutrikimams pašalinti.

3.2. Aukciono organizatorius įsipareigoja internetiniame Aukcione skelbti patvirtintą ir teisingą informaciją apie Aukcione parduodamą (siūlomą pirkti) Turtą.

3.3. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti viso Aukcione parduodamo (siūlomo pirkti) Turto dokumentų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus, egzistavimą.

3.4. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti, jog Aukcione būtų parduodamas (siūlomas pirkti) tik niekaip neapsunkintas Turtas (neareštuotas, neįkeistas, ir/ar kitaip nepasunkintas, taip pat, dėl kurio nevyksta joks ginčas).

3.5. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti Aukciono dalyvio duomenų apsaugą.


4. AUKCIONO DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Aukciono dalyvis besąlygiškai įsipareigoja atsakyti už kiekvieną Aukcione savo pasiūlytą Turto kainą, kuri yra neatšaukiama, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka įsigyti tą Turtą, už kurį jis pasiūlė didžiausią kainą. T. y. sumokėti savo pasiūlytą kainą už Turtą, jei jo pasiūlyta kaina už Turtą buvo/bus didžiausia. Atsisakyti savo siūlymo ar sumažinti pasiūlytą kainą, draudžiama, t. y. Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina yra neatšaukiama ir tuo pačiu reiškia prisiėmimą neatšaukiamos pareigos įsigyti Turtą, už kurį Aukciono dalyvis pasiūlė didžiausią kainą (Aukciono dalyvis laimėjo aukcioną).

4.2. Aukciono dalyvis, tapęs Aukciono laimėtoju įsipareigoja per 2 kalendorines dienas nuo patvirtinimo, numatyto šių Taisyklių 5.7. punkte gavimo, su Aukciono organizatoriumi UAB „Galimard Baltija“, įmonės kodas 302468004, sudaryti Turto pirkimo - pardavimo sutartį (išankstinę Turto pirkimo – pardavimo sutartį), ją pilnai ir tinkamai įvykdyti, bei atsiimti Turtą per Turto pirkimo – pardavimo sutartyje ir / ar išankstinėje Turto pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytą terminą.

4.3. Aukciono dalyvis, tapęs Aukciono laimėtoju, įsipareigoja per 2 kalendorines dienas nuo patvirtinimo, numatyto šių Taisyklių 5.7. punkte gavimo, sumokėti savo pasiūlytą transporto priemonės kainą į Aukciono organizatoriaus UAB „Galimard Baltija“, įmonės kodas 302468004 nurodytą sąskaitą banke.

4.4. Aukciono dalyvis įsipareigoja nenaudoti Aukciono sistemos neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, ar sukčiavimui.

4.5. Aukciono dalyvis įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo prie www.u2cars.lt duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims. Aukciono dalyvis yra asmeniškai atsakingas už Aukciono dalyvio prisijungimo prie www.u2cars.lt duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo prie www.u2cars.lt  duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus.

4.6. Aukciono organizatorius neatsako už ryšio sutrikimus, Aukciono dalyvio veiksmus tinklapyje www.u2cars.lt, tyčia ar netyčia įvestus duomenis ar kainos už Aukcione parduodamą Turtą pasiūlymus, ar bet kokius kitus Aukciono dalyvio ar bet kokių kitų asmenų, teisėtai ar neteisėtai veikiančių Aukciono dalyvio vardu, veiksmus.


5. AUKCIONAS

5.1. Po susipažinimo su šiomis Taisyklėmis, pradėjimo veikti pagal šias Taisykles (konkliudentiniai veiksmai) momento, Aukciono organizatorius suteikia Aukciono dalyviui prieigą prie Aukcione parduodamo (siūlomo pirkti) Turto sąrašo, detalaus jo aprašymo, nuotraukų, bei teisę siūlyti savo kainą už Turtą.

5.1.1. Patalpinant Turtą į Aukciono pasiūlą atskleista visa apie Turtą žinoma ir prieinama informacija, tame tarpe informaciją apie Turto faktinę būklę, kuri paaiškėjo/buvo atskleista Turto apžiūros metu. Pretenzijos dėl paslėptų defektų nepriimamos. Siūlydamas kainą Aukciono dalyvis veikia savo rizika ir yra atsakingas už savo įsipareigojimų nupirkti šį Turtą pilną ir tinkamą įvykdymą.

5.2. Aukciono metu yra galimi šie kainos už Turtą siūlymo būdai:

5.2.1. Atviras siūlymas - Aukciono sistema rodys Aukciono dalyviui paskutinį kainos už Turtą siūlymą. Aukciono dalyvis galės siūlyti bet kokią kainą, kuri yra didesnė už paskutinę pasiūlytą kainą.

5.3. Siūlymų skaičius kiekvienam Turto objektui yra neribojamas ir galimas iki konkretaus Aukciono pabaigos (uždarymo).

5.4. Aukciono dalyviai už Aukcione parduodamą Turtą siūlo savo kainą sveikais skaičiais. Jeigu nenurodyta kitaip. Kainos yra pateikiamos be PVM ar kitų Aukciono organizatoriui tenkančių mokesčių.

5.5. Pasibaigus Aukcionui, t. y. uždarius Aukcioną, Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausia kainą už Turtą bus apie tai informuotas.

5.6. Pasibaigus Aukcionui, t. y. uždarius Aukcioną, Aukciono organizatorius kreipiasi į Turtą Aukcione išstačiusį asmenį (subjektą) dėl sutikimo parduoti Turtą Aukciono laimėtojui.

5.7. Aukciono organizatorius, gavęs Turtą į Aukcioną išstačiusio asmens teigiamą atsakymą dėl Turto pardavimo Aukciono laimėtojui, elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute pateikia Aukciono laimėtojui patvirtinimą dėl Turto pardavimo. Patvirtinimas dėl Turto pardavimo Aukciono laimėtojui pateikiamas per 7 kalendorines dienas po Aukciono pabaigos (uždarymo).

5.8. Pasibaigus 5.7. punkte nustatytam patvirtinimo gavimo terminui ir Aukciono laimėtojui nesulaukus patvirtinimo dėl Turto pardavimo, Aukciono laimėtojas yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti Turtą už jo pasiūlytą kainą.

5.8.1 Antro statymo galiojimas: Turto Aukcione pardavėjas (Turtą Aukcione parduodantis subjektas, pvz. draudimo bendrovė) pasilieka sau teisę nustatyti minimalią Turto kainą. Tai reiškia, kad Aukciono dalyvio statymas (kainos už Turtą pasiūlymas) bus automatiškai didinamas iki minimalios Turto pardavėjo nustatytos kainos. Tuo pačiu Turto Aukcione pardavėjas (pvz. Turtą parduodanti draudimo bendrovė) pasilieka sau teisę svarstyti Turto pardavimą ir už didžiausią Aukciono dalyvio pasiūlytą kainą, net ir tuo atveju, jeigu nebuvo pasiekta Turto pardavėjo nustatyta minimali Turto kaina. Šiuo atveju Aukciono dalyvio įsipareigojimas pirkti Turtą galioja 60 val. (2,5 paros). Per šį terminą Turto pardavėjui nepatvirtinus Aukciono dalyvio pasiūlytos kainos už Turtą Aukciono dalyvio įsipareigojimas pirkti Turtą netenka galios (yra anuliojamas).

5.9. Aukcionai visuomet pasibaigia (yra uždaromi) tam tikrą nustatytą dieną.


6. TURTO PIRKIMAS-PARDAVIMAS

6.1. Įprastai Turto pirkimo - pardavimo sutartis su Aukciono organizatoriumi sudaroma ir Turtas perduodamas Aukciono laimėtojui per 90 kalendorinių dienų po 5.7 punkte numatyto patvirtinimo gavimo. Tačiau šis nuostatas nėra Aukciono organizatoriaus įsipareigojimas per šį terminą (90 kalendorinių dienų) pristatyti Aukciono laimėtojo įsigytą Turtą į Lietuvos Respubliką. Pardavėjas visais atvejais stengiasi, kad Turtas būtų pristatytas į Lietuvos Respubliką kuo greičiau, tačiau pažymėtina, kad tai tiesiogiai nepriklauso nuo Aukciono organizatoriaus ir jo pastangų. Įprastai Turto  pristatymo į Lietuvos Respubliką terminas nuo pirkimo Aukcione dienos trunka apie 60-90 dienų. Šis terminas prikauso nuo to, kada bus sutvarkyti visi dokumentai Turto eksportui. 

6.2. Aukciono laimėtojas už Turtą apmoka šių Taisyklių 4.3. punkte numatyta tvarka.

6.3. Transporto priemonės perdavimas vykdomas sudarant (pasirašant) Turto perdavimo - priėmimo aktą.

6.4. Turto gabenimo (transportavimo) išlaidas, su Turtu susijusių muitinės procedūrų išlaidas ir su Turtu susijusius mokėtinus mokesčius (PVM ir / ar kt.) apmoka Aukciono laimėtojas.

6.5. Visi skundai dėl Turto būklės turi būti pateikti atvykus pasiimti Turto. Priėmus Turtą pretenzijos nepriimamos.

6.6. Aukciono organizatorius neprivalo nagrinėti skundų dėl:

6.6.1. Turto apgadinimų, padarytų po Turto pirkimo - pardavimo sutarties (išankstinės Turto pirkimo – pardavimo sutarties) sudarymo dienos;

6.6.2. Turto apgadinimų, kurie buvo nurodyti Aukciono metu;

6.6.3. trūkstamų komplektacijos detalių;

6.7. Turto pirkimo - pardavimo sutartis gali būti nutraukta, jei:

6.7.1. pateikti duomenys Turto duomenų lape buvo neteisingi arba neišsamūs (nuslėpti);

6.7.2. Turto registravimo arba pagaminimo metai buvo akivaizdžiai suklastoti;

6.7.3. yra Turto apribojimų, įkeitimų, areštų ar kitokių apsunkinimų, trukdančių Turto priėmimui – perdavimui 15 dienų laikotarpyje.


7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Aukciono dalyviui neįvykdžius šių Taisyklių 4.2., 4.3., 4.5 punktuose numatytų įsipareigojimų, Aukciono dalyvis besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Aukciono organizatoriui baudą, lygią 200 EUR.

7.2. Aukciono dalyvis, neįvykdęs šių Taisyklių 4.2., 4.3. punktuose numatytų įsipareigojimų, įsipareigoja mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

7.3. Aukciono dalyviui pažeidus šių Taisyklių 4 dalyje numatytus įsipareigojimus, Aukciono organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti visas su Aukciono dalyviu iki tol sudarytas, su Aukcionu susijusias, sutartis; pašalinti Aukciono dalyvį iš Aukciono sistemos, bei reikalauti atlyginti visus patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl Aukciono dalyvio, Aukciono laimėtojo veiksmų. Minimaliais Aukciono organizatoriaus nuotoliais, kurių dydis neprivalo būti atskirai įrodinėjamas, yra šių Taisyklių 1.2. punkte nurodyto Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina už 1.2 punkte nurodytą Turtą ir visos Aukciono organizatoriaus patirtos išlaidos, susijusios su Turto transportavimu į Lietuvos Respubliką, Lietuvos Respublikoje atliktinomis Turto išmuitinimo procedūromis bei Lietuvos Respublikoje mokėtinais muito ir kitais mokesčiais (PVM ir kt.).  

7.4. Jei teisiniai ir faktiniai santykiai su Aukciono dalyviu ir/ ar Aukciono laimėtoju nutraukiami dėl Aukciono dalyvio, Aukciono laimėtojo neįvykdytų įsipareigojimų, tuomet Aukciono dalyvis, Aukciono laimėtojas įsipareigoja sumokėti baudą, lygią 200 EUR ir atlyginti visus Aukciono organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl Aukciono dalyvio, Aukciono laimėtojo veiksmų. Taip pat atlyginti Taisyklių 7.3. punkte nurodytus nuostolius.


8. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

8.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo susipažinimo su jomis ir / ar pradėjimo veikti pagal jas (konkliudentiniai veiksmai) momento ir galioja vienerius metus. Taisyklių galiojimas automatiškai prasitęs nei vienam iš Taisyklėse minimam subjektui nepareiškus rašytinio pageidavimo dėl teisinių ir / at faktinių tarpusavio santykių nutraukimo.

8.2. Teisinių ir / ar faktinių santykių nutraukimas neatleidžia Aukciono dalyvio, Aukciono laimėtojo nuo pareigos visiškai ir tinkamai apmokėti už įsigytą Turtą, įvykdymo bei kitų šiomis Taisyklėmis prisiimtų, iš Taisyklių kylančių, įsipareigojimų visiško ir tinkamo įvykdymo.

8.3. Iš šių taisyklių kylantys teisiniai ir / ar faktiniai santykiai gali būti nutraukti iš anksto prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjus Aukciono organizatorių, Aukciono dalyvį ar Aukciono laimėtoją.

8.4. Iš šių taisyklių kylantys teisiniai ir / ar faktiniai santykiai taip pat nutraukiami Aukciono dalyviui nevykdant iš Taisyklių kylančių įsipareigojimų, sukčiaujant, taip pat Aukciono dalyvio bankroto ar reorganizacijos atvejais.


9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visa informacija, esanti šiose Taisyklėse, yra laikoma konfidencialia ir negali būti naudojama tikslais, nesusijusiais su įsipareigojimų, kylančių iš Taisyklių, vykdymu.

9.2. Visi pranešimai ir užklausimai bus laikomi pateiktais tinkamai, jei tokie pranešimai ir kiti dokumentai yra siunčiami Aukciono dalyvio nurodytais.

9.3. Dėl Taisyklių aiškinimo ir/ ar vykdymo iškilę ginčai sprendžia taikiai, o nepavykus susitarti, jie sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Fiziniai ir juridiniais asmenys (Taisyklėse aptariami subjektai bei jų atstovai), susipažindami su Taisyklėmis tuo pačiu pareiškia, jog Taisyklių sąlygų laikytis įsipareigoja laisva valia, vadovaujantis sąžiningumo ir teisingumo principais.

9.5. Taisyklėse aptartos sąlygos gali būti pakeistos ar papildytos tik rašytiniu susitarimu.

9.6. Įsipareigojimas veikti pagal Taisyklių nuostatas prisiimamas sutikus su Taisyklėmis, su jomis susipažinus. 


Priedas: išankstinė pirkimo – pardavimo sutartis 

Aukciono organizatorius:

UAB “Galimard Baltija”
Įm.k.302468004,
PVM kodas LT100005083619
Dvaro g. 112, Šiauliai
Tel.nr.: +37061602220


PRIEDAS:

IŠANKSTINIO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. XX/XX/XX
2021 m.                                    d.
Vilnius

UAB „Galimard Baltija“, į/k: 302468004, registruota Dvaro g. 112, Šiauliai, (toliau sutartyje Pardavėjas), kurią atstovauja direktorė Kristina Klimienė, ir (Įmonės pavadinimas) kurią atstovauja (Vardas Pavardė) ,reziduojanti (adresas),  (toliau sutartyje Pirkėjas), vadovaujantis dalyvavimo aukcione taisyklėmis sudarė šią išankstinio pirkimo – pardavimo sutartį:
1. Sutarties objektas
Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka automobilį.....................................................................
kėbulo nr.: .....................................................................
2. Sutarties pagrindas
2.1 Šalių susitarimu, vadovaujantis dalyvavimo aukcione taisyklėmis Pirkėjas sutinka pirkti automobilį prieš tai jo neapžiūrėjęs ir pirkti neatsižvelgiant į automobilio būklę.
2.2 Automobilio kaina yra .................. Eur + PVM. (neįskaitant Jūrinio frakto)
3. Pirkimo principas
3.1 Visa turima informacija ir nuotraukos apie parduodamą automobilį yra pateikta pirkėjui. Pirkėjas, pasirašydamas šią sutartį, sutinka su parduodamo automobilio būkle ir prisiima visą riziką dėl nematomų arba nenumatytų defektų transportavimo metu. 
3.2 Dėl papildomų rizikų transportavimo metu Pirkėjas gali apdrausti automobilį pats arba šią riziką perduoti Pardavėjui už papildomą 10 proc. mokestį nuo parduodamo automobilio kainos, išrašant atskirą PVM sąsk. fakt. 
3.3 Į parduodamo automobilio sutartą kainą įskaičiuota: automobilio kaina, pakrovimas  Korėjoje, iškrovimas Lietuvoje, muito mokesčiai ir PVM.  
3.4 Į parduodamo automobilio sutartą kainą nėra įskaičiuota: transportavimas iki Lietuvos, visi uosto mokesčiai, visos deklaracijos. Ši suma paskaičiuojama ir išrašoma Pirkėjui, kai automobilis bus paruoštas pakrovimui, pagal tai dienai galiojančias Jūrinio frakto kainas.
4. Mokėjimas
4.1 Šalių susitarimu išrašyta avansinė sąskaita ............................ Eur sumai, pagal kurią Pirkėjas visą sumą apmoka iš karto. Terminas 1 diena. 
4.2 Jūrinio frakto sąskaita išrašoma vėliau, pagal tai dienai galiojančius įkainius. Pakrovimo suma bus suderinta su Pirkėju.
4.3  PVM sąsk. fakt. ir pirkimo – pardavimo sutartis bus išrašoma po automobilio pristatymo į Lietuvos respubliką ir išmuitinimo procedūros.
5. Terminai
5.1  Pardavėjas stengiasi, kad automobilis būtų pristatytas į Lietuvos Respubliką kuo greičiau, tačiau tai tiesiogiai nepriklauso nuo Pardavėjo. Paprastai automobilio pristatymo terminas nuo pirkimo dienos trunka apie 60-90 dienų. Šis terminas priklauso nuo to, kada bus sutvarkyti visi automobilio dokumentai eksportui (draudimo bendrovės išpirkimas iš automobilio savininko arba iš banko). 
5.2 Pirkėjo pageidavimui, kai automobilis bus pakrautas į transportavimo konteinerį, Pirkėjui bus pateiktas sekimo kodas, pagal kurį jis galės tikrinti transportavimo konteinerio vietą ir preliminarų atvykimo terminą. 
6. Šalių atsakomybė
6.1 Pardavėjas pilnai atsako už automobilio legalumą, dokumentus, jų atitikimą teisiniam reglamentavimui (areštas arba netinkami registravimo dokumentai).
6.2 Pardavėjas nepriima pretenzijų ir neatsako už automobilio būklę, kilometražą, defektus (matomus ir nematomus). Automobilis parduodamas toks koks yra (po autoįvykio ir/arba su kitais vizualiais arba techniniais gedimais), su esamais ir buvusiais defektais. Jokios garantijos automobiliui nėra taikomos. 
Automobilio defektai:                                                                                                               
......................................................................................................
......................................................................................................
6.3 Pirkėjas įsipareigoja pagal šią sutartį laiku sumokėti 2.2. punkte nurodytą Automobilio kainą ir po automobilio pristatymo į Lietuvos Respubliką bei išmuitinimo pasiimti Automobilį iš muitinės sandėlio. Dėl laiku nepasiimto Automobilio ir susidariusių sąnaudų / išlaidų už stovėjimą automobilių stovėjimo aikštelėje – apmoka Pirkėjas.


Pardavėjas:
UAB „Galimard Baltija“
Įmonės kodas: 302468004
Dvaro g. 112, Šiauliai
Direktorė Kristina Klimienė
(Pareigos,vardas, pavardė)  (parašas)

Pirkėjas:

Įmonės pavadinimas:
Įm. kodas:
Adresas:


(vardas, pavardė) (parašas)